BUSINESS

Angielski rzeczownik „business” może odpowiadać polskim słowom ‘biznes’, ‘interes’. Stąd zwrot „do business” powinniśmy tłumaczyć jako ‘uprawiać biznes’, ‘robić interesy’. Warto zwrócić uwagę, że niepoprawne jest użycie w tym kontekście czasownika „make” (błąd ten często popełniają Polacy).

(1a) I don’t do business with frauds!
Nie robię interesów z oszustami!
(1b) *I don’t make business with frauds!

Rzeczownik „business” jest zazwyczaj niepoliczalny (a zatem nie przybiera formy liczby mnogiej). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyraz ten odnosi się do ‘przedsiębiorstwa’, ‘firmy’, por.:

(2a) Doing business with Poles calls for patience and flexibility.
Robienie interesów z Polakami wymaga cierpliwości i elastyczności.
(2b) *Doing businesses with Poles calls for patience and flexibility.
(3) Running a business is not a piece of cake.
Prowadzenie przedsiębiorstwa to nie jest bułka z masłem.
(4) Running two businesses is not a piece of cake.
Prowadzenie dwóch przedsiębiorstw to nie jest bułka z masłem.

Rozpoczynać (własny) interes’ to po angielsku „set up in business” (konieczne jest użycie przyimka „in”). Sam zwrot „set up” (‘rozpoczynać’, ‘zaczynać’) odnosi się z reguły do większych przedsięwzięć i może się w tym kontekście łączyć także m.in. z wyrazami „agency” (‘agencja’), „branch” (‘filia’), „committee” (‘komitet’), „company” (‘spółka’), „firm” (‘firma’), „organisation” (‘organizacja’), „shop” (‘sklep’), „venture” (‘przedsięwzięcie’), np.:

(5a) I decided to set up in business.
Postanowiłem rozkręcić interes.
(5b) *I decided to set up business.
(6a) She wanted to set up a company.
Chciała założyć spółkę.
(6b) *She wanted to set up in a company.

Kiedy jednak mamy na myśli rozpoczęcie jakiegoś konkretnego projektu, mniejszego przedsięwzięcia, programu, pojedynczego planu itd., użyjemy raczej czasownika „launch”. Z wyrazem tym często łączą się słowa takie jak m.in. „campaign” (‘kampania’), initiative” (‘inicjatywa’), „inquiry” (‘dochodzenie’, ‘postępowanie’), „operation” (‘operacja’), „product” (‘produkt’), „programme” (‘program’), „project” (‘projekt’), „scheme” (‘schemat’, ‘program’, ‘system’), por.:

(7a) The company launched a job-sharing scheme.
Spółka wprowadziła system dzielenia się pracą.
(7b) *The company set up a job-sharing scheme.

Zwrot „launch out (w połączeniu z przyimkiem „into”) znaczy w brytyjskim angielskim ‘zacząć na swoim’, ‘przejść na swoje’, np.:

(8) After thirty years in a multinational corporation he decided to launch out into business by himself.
Po trzydziestu latach w międzynarodowej korporacji postanowił przejść na swoje.

Rzeczownik „business” w znaczeniu ‘robienia interesów’ może się też łączyć z czasownikami „have” (‘mieć’), „manage (‘zarządzać’, ‘radzić sobie’), „own” (‘posiadać’) i „run” (‘prowadzić’). Z kolei czasownika „operate” (‘prowadzić’, ‘zajmować się’) nie używamy nigdy w połączeniu z rzeczownikiem „business”, choć możemy go użyć np. z wyrazem „company” (‘spółka’):

(9a) Is she still running a fast-food business?
Czy ona wciąż prowadzi tę firmę żywieniową?
(9b) *Is she still operating a fast-food business?
(10a) Is she still running a fast-food company?
(10b) Is she still operating a fast-food company?

Inne czasowniki określające ‘rozkręcanie interesu’ to m.in. „start” (‘zaczynać’) i „build up” (‘tworzyć’), „go into” (‘wchodzić w’), np.:

(11a) His father built up the business from nothing.
Jego ojciec rozkręcił interes, zaczynając od zera.
(11b) His father started the business from nothing.

Wyraz „business” może jako przymiotnik znaczyć ‘służbowy’, ‘zawodowy’ (‘wyjazd służbowy’ to „business trip”, ‘służbowy lunch’ to „business lunch” itd.). Z kolei zwrot ‘być gdzieś służbowo (w interesach)’ albo ‘jechać gdzieś w interesach’ to po angielsku „be somewhere on business” lub „go somewhere on business”, np.:

(12a) He went to London on business.
Pojechał do Londynu w interesach.
(12b) *He went to London in business.
(13a) The director was in Warsaw on business.
Dyrektor był w Warszawie w interesach.
(13b) *The director was in Warsaw on businesses.
(13c) *The director was in Warsaw for business.

Tak jak zwrot „go into business” znaczy ‘rozpoczynać interes’, tak zwrot „go out of business” znaczy ‘wycofywać się z interesu’, ‘zamykać interes’.

(14a) Multinational supermarkets drive small shops out of business.
Międzynarodowe supermarkety wypierają małe sklepy z rynku.
(14b) *Multinational supermarkets drive small shops out from business.

Inne określenia na ‘bankructwo’, ‘ruinę’, ‘niepowodzenie finansowe’ to np. „go under” (‘upaść’), „go to the wall” (‘być na krawędzi bankructwa’).

Rzeczownik „business” może się również odnosić do ‘poważnych spraw (w przeciwieństwie do błahych)’, np.:

(15) I make it my business to prepare every single lecture in advance.
Uprzednie przygotowanie każdego z wykładów uważam za swój (szczególny) obowiązek.
(16) These terrorist attacks are an awful business.
Te ataki terrorystyczne to okropna sprawa.

Jako ciekawostkę można dodać, że „do the business” to w brytyjskim slangu ‘uprawiać seks’.

Uwaga: rzeczownik „busyness”, czyli pochodzące od „busy” (‘zajęty, zapracowany’) określenie ‘bycie zajętym’, składa się - inaczej niż dwusylabowy „business” (‘interesy’; ‘przedsiębiorstwo’) z trzech sylab i zapisywany jest z literą „y”.


Poniżej - garść przydatnych zwrotów ze słowem ”business”
any other business
inne sprawy (na zebraniu)’, ‘wolne wnioski

big business
duże firmy’, ‘poważne interesy

business agent
przewodniczący związków zawodowych (w danym zakładzie pracy)

business as usual
zwyczajna sprawa

business card
wizytówka

business expenses
koszty działalności gospodarczej

business hours
godziny pracy’, ‘godziny, w których firma jest czynna

businesslike
profesjonalny’, ‘sprawny

business is good/brisk/bad/slow/slack
interes idzie dobrze/świetnie/źle/powoli/marnie

business suit” (am.) lub „lounge suit” (br.)
ubranie biurowe’, ‘strój do pracy

core business
główne zajęcie’, ‘główna dziedzina, która firma się zajmuje

drum up business” lub „generate business
podkręcić interes’, ‘rozkręcać interes

get down to business
(zacząć) rozmawiać o interesach

go about one’s business
zajmować się codziennymi sprawami

family business
firma rodzinna

funny business
nielegalne interesy

have no business doing something
robić coś źle

like nobody’s business” (potocznie)
doskonale’, ‘jak nikt

lose business
tracić klientów

mean business
być zdeterminowanym’, ’być gotowym na wszystko

medium-sized company
przedsiębiorstwo średniej wielkości

mix business with pleasure
łączyć obowiązek z przyjemnością

monkey business
szemrany interes

none of your business”, „mind your own business” lub „it’s not your business
nie twój interes’, ‘pilnuj swojego nosa’, ‘to nie twoja sprawa

not in the business of doing something
nie chcący czegoś (złego) zrobić’, ‘nie mający zamiaru czegoś (nierozsądnego) robić’

not my business
nie moja sprawa’, ‘co mnie to obchodzi

small business
małe przedsiębiorstwa

the business community
przedstawiciele świata biznesu’, ‘zbiorowość biznesmenów

the business end (of a weapon)
ten koniec pistoletu, noża, strzelby itp., który skierowany jest na przeciwnika

thriving business
kwitnący interes

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...